Prosjektleder for metodeutvikling og testing av robusthet for ny teknologi - Transportsektoren

Avdeling Prosjektformidling jobber med Norges mest interessante og fremtidsrettede prosjekter. Vi har spennende samarbeidsmuligheter å tilby deg som underleverandør eller prosjektansatt hos oss.

Til en av våre kunder søker vi en Prosjektleder for metodeutvikling og testing av robusthet for ny teknologi.

Oppstart: 5. oktober 2020

Varighet: oktober 2021

Omfang: 50-80 % i startfasen, og trolig opp mot 100 % når prosjektet er i full gang

Arbeidssted: Oslo

Frist for å søke: 08.09.2020

 

Beskrivelse av oppdraget/bistanden

Regjeringen satte sommeren 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Et av rådene fra utvalget er å undersøke om de planlagte investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet er sårbar for teknologisk endring.

Kunden søker etter en prosjektleder som skal lede arbeid med å utvikle en metodikk og gjennomføre tester på et utvalg av de store infrastrukturtiltakene innen kollektivtransport for å undersøke om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er sensitiv for ny teknologi. 

I arbeidet med metodeutvikling og testing av ny teknologis betydning for investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, bør følgende spørsmål besvares:

 • Er det gjort en tilstrekkelig bred analyse av ulike alternative konsepter eller kombinasjoner av slike på tvers av transportformer som kan oppnå de samme funksjonelle mål for prosjektet – og er denne analysen oppdatert med tanke på helt nye teknologiske løsninger?
 • Bygger prosjektet i hovedsak på forventinger om økt fremtidig etterspørsel? Ny teknologi bedrer mulighetene for å utnytte restkapasiteten i transportsystemene. Det betyr at investeringer i økt kapasitet, enten det handler om å utvide kapasiteten i én enkel infrastruktur eller om å bygge vei og bane parallelt, kan bli mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette gjelder særlig investeringer der nytten ligger langt frem i tid – prosjekter med høy nytte som realiseres raskt, er mindre sårbare. Det må vurderes om et eventuelt kapasitetsbehov kan møtes på andre og mer effektive måter enn kostbare utbygginger, eksempelvis ved å gjøre det billigere å kjøre på tider med ledig kapasitet.
 • Er den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet i hovedsak knyttet til å overføre transport fra vei til andre transportformer for å redusere ulemper knyttet til ulykker og klimagassutslipp fra veitransport? Teknologien vil redusere disse ulempene betydelig, og samfunnsøkonomisk nytte knyttet til overføring fra en transportform til en annen går dermed ned.
 • Er prosjektets utforming basert på en målformulering som egentlig innebærer et valg av virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert? Nullvekstmålet i byområdene er et eksempel på et slikt mål, der man blant annet av klimahensyn ønsker å begrense biltrafikken i byene, samtidig som nullutslippsteknologi fjerner utslipp fra biltrafikk. Utvalget anbefaler en revisjon av dette målet slik at det blir teknologinøytralt. Veiprosjekter og kollektivprosjekter nær by bør gjennomgås i lys av et revidert mål.
 • Er sentrale valg i prosjektet basert på dagens og ikke morgendagens sikkerhetsnivå for kjøretøy? Smartere kjøretøy og utstyr vil kunne øke sikkerheten på vei, blant annet knyttet til evne til å holde eget kjørefelt og ved forhindring av risikabel fletting. Dette kan ha konsekvenser eksempelvis for behov for veibredde, prosjekter knyttet til tunnelsikkerhet med mer.
 • Er det lang tid fra igangsettelse av utredning/oppstart av prosjekt til prosjektet har vesentlig samfunnsøkonomisk nytte? Prosjekter med lang gjennomførings- og levetid med begrensede endringsmuligheter underveis, og prosjekter som er avhengig av at også andre prosjekter må realiseres for å kunne være nyttige, vil være mer sårbare for teknologisk endring enn prosjekter der den samfunnsøkonomiske nytten utløses raskt.

 

Arbeidsoppgaver, listen er ikke uttømmende:

 • Etablering av prosjekt og mandat for arbeidet med metodeutvikling og testing av investeringsprosjekters robusthet for ny teknologi
 • Etablering og løpende håndtering av relevante relasjoner til eksterne aktører og interessenter
 • Planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter for å realisere mandatet 
 • Ansvar for å lede prosessene og sørge for leveranser både på metode og testing/analyser i henhold til avtalt fremdrift
 • Gjennomføre og følge opp nødvendige anskaffelsesprosesser i prosjektet
 • Sikre tilstrekkelig bred utforskning av mulig metodikk
 • Løpende rapportering til styringsgruppe og andre relevante aktører


Ønskelige kompetanser:

 •  Bred erfaring med å lede komplekse, tverrfaglige prosjekter med mange ulike interessenter
 • Bred erfaring med å lede komplekse prosesser med et sammensatt aktørlandskap
 • Erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • Flytende engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Høyere relevant utdanning


Det er en fordel at prosjektlederen:

 • Kjenner metodikk som benyttes i samferdselssektoren (KVU-metodikk, SVVs firetrinns metodikk, scenarioanalyser, fremsynsmetodikk, mv.)
 • Har erfaring med offentlige anskaffelser
 • Har erfaring fra samferdselssektoren


Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Oslo

Øvre Slottsgate 27
0157 Oslo Directions info@makingblue.com +47 48400997 View page

GODTGJØRELSE

Vi etterstreber å ha markedsledende vilkår. Dette er noe av hva vi tilbyr.

 • Lønn

  Vi tilbyr markedsledende lønn basert på erfaring og kompetanse. Vi har ikke høy Overhead eller administrasjon, noe som betyr meget gode vilkår.

 • Provisjon

  Vi kan også tilby lønn etter individuell innsats – det betyr at du selv vil kunne bestemme hvilket oppdrag du tar og hvor mye du ønsker å jobbe. Dette er for deg som vil ha en fleksibel ordning og vil tjene svært godt når du først er i oppdrag.

 • Pensjon og forsikring

  Vi har de aller beste ordningene på markedet når det for eksempel gjelder pensjon og forsikring

 • «Employee Referral Scheme»

  Savner du å jobbe med en venn eller kollega? Dette anser vi som vinn-vinn. Derfor får du bonus om du tipser om personer vi ender med å ansette.

 • Bedriftsavtaler

  Vi ser hele tiden etter gode bedriftsavtaler og rabatter som skal komme våre våre ansatte til gode.

 • Eierskap eller overskudd

  Som konsulent kan du ta del av eierskap i selskapet. Vi deler også deler av overskuddet på de ansatte i gode tider.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor